5.18.2013

Newty sez:

Kish g'bye: shishkebob
Oby wockanoby: Obi Wan Kenobi